Đòi đổi tên nước, các nhà "lật pháp" "tung chiêu" vào chế độ?

Mấy ngày gần đây dư luận lại xôn xao về đề xuất phương án đổi tên nước trở lại thành Việt Nam dân chủ cộng hòa thay cho tên hiện hành. Đề xuất này vốn không hề mới, nhưng nó nóng lên vì gắn với đợt tổng kết 3 tháng lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp của ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Tôi không rõ số liệu cụ thể mà Ủy ban tổng kết thế nào nhưng qua những gì báo chí thể hiện thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi Ủy ban lại cho rằng đây là một đề xuất có tính nghiêm túc. Tôi dẫn nguồn như sau:
Báo Pháp luật TP.HCM: Thêm phương án về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Điều 1 dự thảo tiếp thu, bên cạnh cách viết cũ (tên nước là CHXHCN Việt Nam), xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ: “(1) Nước VN là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. (2) Tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH)”.
Phương án này thể hiện ý kiến nhiều tầng lớp nhân dân, cho rằng VNDCCH là tên gọi gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đã được long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới qua bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch tuyên đọc ngày 2-9-1945 lịch sử. Tên gọi ấy được khẳng định trong HP 1946, 1959 và chỉ chính thức được thay đổi bởi HP 1980. Tên nước ấy gắn với hai cuộc kháng chiến, hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam và công cuộc xây dựng đất nước. Về mặt pháp lý, tính đến thời điểm này, tên gọi ấy được sử dụng nhiều hơn so với tên nước hiện nay.

Trở lại với VNDCCH tạo ra sức lôi cuốn, tập hợp đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận toàn xã hội, thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế, góp phần phát huy, tranh thủ các nguồn lực kiến thiết, phát triển đất nước, vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay. Trở lại với tên gọi ấy không phải là phủ nhận định hướng XHCN. Định hướng ấy nằm trong nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cả ở những nội dung cần thiết trong HP mới.

Báo Dân trí: Đề xuất phương án mới về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tên gọi này cũng được cho là phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với tính chất của nền kinh tế định hướng XHCN. Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới…

Việc lựa chọn tên nước theo phương án này, UB dự thảo nhận định, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN bởi chủ trương, đường lối, pháp luật của nhà nước cũng như bản thân các quy định của Hiến pháp vẫn đang khẳng định mục tiêu này. Thực tế, trong giai đoạn từ 1954 đến 1976, với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước vẫn khẳng định và thực hiện công cuộc xây dựng CNXH.

Từ những lập luận đó, UB Dự thảo thể hiện lại Điều 1 để làm rõ hơn hình thức chính thể và chủ quyền của Nhà nước, đồng thời đề xuất phương án quy định tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong những vấn đề mà tôi gạch chân ở trên, điều đầu tiên mà tôi đặt dấu hỏi là cụm từ "Phương án này thể hiện ý kiến nhiều tầng lớp nhân dân" của báo Pháp luật TPHCM. Không hiểu đây là nguyên văn thông báo kết quả của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp hay là của tác giả bài báo (Nghĩa Nhân) sáng tác ra? "Nhiều tầng lớp nhân dân" ở đây là những tầng lớp nào? mỗi tầng lớp có bao nhiêu "nhân dân"? Những "ný nuận" khác tôi gom lại như dưới đây:
1. Tên gọi gắn liền với Tuyên ngôn độc lập, với chính thể cộng hòa đầu tiên, do Bác Hồ đặt.
2. Tạo sức lôi cuốn, đoàn kết dân tộc, thuận lợi trong quan hệ quốc tế...
3. Phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, tại sao tên gọi đầu tiên của nước ta là Việt Nam Dân chủ cộng hòa?

Chữ Cộng hòa trong tên nước thể hiện chế độ nghị viện (quốc hội) và có trong hầu hết tên các nước trên thế giới nên không bàn tới nữa. Chữ "dân chủ" vốn là một thuộc tính của các cuộc cách mạng tư sản chống lại sự thống trị của chế độ phong kiến, giai cấp quý tộc và đối lập với "quân chủ". "Dân chủ" ở đây cũng không có nghĩa là toàn bộ nhân dân lao động được làm chủ đất nước mà chỉ dành cho giai cấp tư sản, chủ thể của cuộc cách mạng tư sản.

Cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có 2 nhiệm vụ chính là: "phản đế, phản phong", tức lật đổ chế độ phong kiến và ách thống trị của thực dân Pháp ("đế" là "đế quốc", "phong" là "phong kiến"). Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công nhưng mới chỉ lật đổ được chế độ phong kiến chứ gốc rễ của thực dân vẫn bám chặt trên mảnh đất hình chữ S này (mục tiêu "dân chủ"). Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập năm 1941 với mục đích "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Tức là  trong thời điểm bấy giờ, việc giành độc lập dân tộc là mục tiêu tối thượng, không phân biệt tầng lớp nhân dân, quan điểm chính trị, tôn giáo,... miễn là "người yêu nước". Ngoài ra, để tránh việc trở thành quân cờ trong tình hình đối đầu ý thức hệ nóng bỏng của thế giới bấy giờ, cần thiết phải có một cái tên nước trung dung, không ngả nghiêng theo phe nào cả. Có được điều đó là nhờ con mắt tinh tường và kinh nghiệm của Bác Hồ sau bao năm lăn lộn ở chính trường quốc tế. Vì vậy tên gọi "Việt Nam dân chủ cộng hòa" bấy giờ là hoàn toàn hợp lý.
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - 2/9/1945

Những năm gần đây, các vị "bất đồng chính kiến" rất hay lợi dụng những câu nói của Bác để làm bình phong cho ý đồ của mình, hòng "lòe" thiên hạ vốn tin yêu tuyệt đối vào Người. Nhưng khi lợi dụng hình ảnh Bác, họ đã không biết, không hiểu hoặc cố tình quên rằng những điều Bác nói, Bác làm (hay bất kỳ nhân vật lịch sử nào khác) là thuận theo hoàn cảnh lịch sử, điều kiện cụ thể bấy giờ chứ không nhất thiết là phải áp dụng cho muôn đời sau (trừ những thứ đã là chân lý). Các thế hệ sau phải biết kế thừa và phát huy những thành tựu, di sản của Bác và thế hệ đi trước lên những tầm vóc cao hơn chứ không phải chăm chăm đòi quay trở lại "xuất phát điểm" như thế. Đó là suy nghĩ của những kẻ bất tài hoặc những kẻ âm mưu phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thứ hai, tại sao nước ta đổi tên thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước (cách mạng dân tộc, dân chủ), nhân dân ta đã đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp cách mạng của mình. Để đánh dấu chặng đường này và vạch ra phương hướng cho chặng đường tiếp theo, Quốc hội khóa VI ngày 2/7/1976 đã quyết định đổi tên nước thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những lý do chính khác của việc thay đổi này là:
 • Khẳng định với thế giới và nhân dân rằng nước Việt Nam chúng ta kiên định xây dựng đất nước tiến lên theo con đường CNXH.
 • Thực trạng bấy giờ là đất nước ta đang tồn tại 2 tên nước: Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa miền nam Việt Nam. Do đó, tất yếu phải có một cái tên chung vừa thể hiện được bản chất, mục tiêu của chế độ vừa "tạo sự đoàn kết dân tộc" (chắc chắn không thể lấy tên CHMNVN đặt tên nước còn dùng VNDCCH thì có vẻ "áp đặt" đối với những người dân miền Nam, nhất là những người trung dung hoặc có liên quan đến chế độ cũ).

Như vậy, ngay việc đổi tên nước năm 1976 đã bao hàm ý nghĩa "đoàn kết dân tộc" rồi. Vậy mà bây giờ lại có những kẻ cố tình lộn ngược cái ý nghĩa đó rồi rêu rao rằng nhằm mục đích bảo vệ cho điều ấy! Ngu xuẩn hay lố bịch?
Quốc hội khóa VI - 1976. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang phát biểu.
 Họ còn nặn ra những "lợi ích" mơ hồ như: tạo ra sự lôi cuốn (?), tạo đồng thuận toàn xã hội (?), thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế (?),...
Đây thực sự chỉ là những cái lý lẽ vu vơ của những kẻ mồm loe mép dãi, vung vít những từ ngữ sáo rỗng để lòe bịp thiên hạ mà chẳng có một cơ sở khoa học, thực tế nào cả.
 • "Tạo sự lôi cuốn": phải chăng các vị này học tập mấy đứa trẻ chơi Facebook, kiếm cái nick thật kêu và cái avatar thật gợi để "lôi cuốn" người khác? Thế nào là cái tên nước "lôi cuốn"? Tên "Cu Ba", "Hai ti", "Séc", "Ê-cu-anh-đó (Ecuador)" có lôi cuốn không nhỉ? Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã "lôi cuốn" hai đế quốc Pháp, Mỹ sống chết nhảy vào tranh giành đó. Quý vị muốn "lôi cuốn" kiểu đó nữa hay không? Khuyến mãi cho quý vị một cách giải thích mang "tầm quốc tế" về cái tên Việt Nam để quý vị xem nó có "hấp dẫn" không nhé: V.I.E.T.N.A.M = Viagra In Every Time. Night And Morning.
 • "Tạo sự đồng thuận xã hội": Ối giời, vậy ra bấy lâu nay xã hội Việt Nam đang rất chia rẽ về cái tên nước à? Thông tin này ở đâu ra? Số liệu thống kê thế nào? Ai đảm bảo rằng sau khi đổi tên thành VNDCCH thì toàn xã hội lại đồng thuận cả? Dân Việt Nam bấy lâu nay ngoài việc lo "cơm áo gạo tiền" lại còn thừa thời gian để đi tranh cãi đến mức chia rẽ về cái tên nước nữa cơ đấy!
 • "Thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế": nhảm nhí! Cái tên CHXHCN Việt Nam gặp bất lợi gì khi gia nhập Liên Hợp Quốc (20/09/1977), ASEAN (28/07/1995), WTO (07/01/2007) à? Hay do cái tên CHXHCN Việt Nam sẽ gặp bất lợi nếu chịu cúi đầu làm chư hầu cho Mỹ, Nato? Hay do cái tên CHXHCNVN viết dài hơn, tốn nhiều mực in hơn VNDCCH? Chẳng biết thuận lợi hơn cái gì chứ trước mắt là cả đống bất lợi cho các nước, doanh nghiệp quốc tế có quan hệ với Việt Nam khi phải thay đổi chứng từ có liên quan.. Muốn thuận lợi, muốn kêu gọi người ta đến hợp tác làm ăn với mình thì cái cần thay đổi là cung cách làm việc, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính,.. chứ nào phải thay đổi cái tên? Một chuyện giản đơn như thế mà các vị "lật pháp" há chăng không hiểu?

Chưa hết, bên cạnh đó còn có những lý lẽ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình bóp méo lịch sử như: Tên nước ấy gắn với hai cuộc kháng chiến, hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam và công cuộc xây dựng đất nước; Về mặt pháp lý, tính đến thời điểm này, tên gọi ấy được sử dụng nhiều hơn so với tên nước hiện nay; Tên gọi ấy được khẳng định trong HP 1946, 1959 và chỉ chính thức được thay đổi bởi HP 1980.

Tên nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc Hội thông qua từ ngày 2/7/1976, cùng với đó là Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca. Vậy thì các vị cho ý kiến này lấy tư cách gì mà nói rằng khoảng thời gian từ lúc đó đến khi hiến pháp 1980 ra đời thì tên nước CHXHCNVN là không có tính pháp lý? Không có pháp lý mà tên nước CHXHCNVN được ghi nhận là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc (1977) trong khi VNDCCH không có một giây phút nào là thành viên của tổ chức này? Không có pháp lý mà tên nước, quốc huy được sử dụng trong mọi văn bản pháp luật, công hàm quốc tế trong giai đoạn này à? Giả sử mà Quốc hội bấy giờ không cảm thấy cần thiết phải sửa đổi hiến pháp năm 1980 mà duy trì hiến pháp 1959 đến ngày nay thì 37 năm qua nước CHXHCNVN là không có tính pháp lý à?

Rồi từ cái lý luận củ chuối ấy mà họ cho rằng hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam gắn với cái tên VNDCCH chứ không phải CHXHCNVN. Trên Đôi Mắt có tài liệu "Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 30 năm qua", xuất bản tháng 10/1979, được coi là "Sách trắng" của Bộ ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam, mời quý vị tham khảo. Rồi "Về mặt pháp lý, tính đến thời điểm này, tên gọi ấy được sử dụng nhiều hơn so với tên nước hiện nay" (?!). Câu này không ngu ngơ thì cũng tối tăm vô cùng. Sử dụng nhiều hơn là thế nào? Có ai đã thống kê bao nhiêu văn bản pháp luật, công văn, chứng từ,.. sử dụng VNDCCH và CHXHCNVN để so sánh tên nào được dùng nhiều hơn chưa? Còn nếu tính theo năm thì VNDCCH được sử dụng 31 năm trong khi CHXHCNVN tính đến nay là 37 năm. Mà trẻ con tiểu học cũng biết rằng 37 lớn hơn 31 nhé! Thật ra thì việc so sánh ít - nhiều kiểu này chẳng khác gì trò trẻ con?!

Thứ ba, phải chăng tên gọi là phải phản ánh chính xác thực trạng đất nước?

Theo quan niệm của người Việt Nam, việc đặt tên cho con cái là một vấn đề hệ trọng, bởi nó thể hiện mong muốn, ước nguyện của bậc cha mẹ đối với tương lai của con cái. Cái tên cũng chính là lời nhắc nhở cho người con ghi nhớ điều mà cha mẹ mong đợi ở mình để từ đó cố gắng hoàn thành ước nguyện ấy. Như vậy, cái tên có trước khi nguyện ước của đấng sinh thành trở thành hiện thực. Ví dụ như một đứa bé mới sinh được đặt tên là Trung Hậu thì không có nghĩa rằng người ta thấy nó trung hậu ngay từ lúc lọt lòng mà đặt tên như vậy. Hay như ông Nguyễn Phước Tương cố mãi mà không được công nhận hàm giáo sư nên tự đổi tên mình thành Tương Lai với mong ước sẽ thành giáo sư trong tương lai. Có điều ông này cố mãi, cố quá đến giờ, ở cái tuổi có thể "quá cố" bất cứ lúc nào nhưng vẫn chẳng được ai công nhận hàm giáo sư nên đành cố đấm ăn xôi tự gọi mình là giáo sư Tương Lai.

Quay trở lại tên gọi CHXHCNVN, như trên đã phân tích, đó là lời khẳng định nguyện vọng của nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước tiến lên theo con đường XHCN. Bây giờ các vị ấy lại lấy lý do rằng ngày trước với tên VNDCCH, nước ta cũng đi theo con đường XHCN nên giờ có đổi tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến "con đường đã chọn". Tên nào cũng chẳng thay đổi bản chất của vấn đề thì đổi để làm gì? Làm một cái việc vô nghĩa như thế với đủ loại tốn kém và phiền hà kèm theo, tưởng đâu chỉ là chuyện của những kẻ có vấn đề về thần kinh mới nghĩ ra.
Quốc huy nước VNDCCH và CHXHCNVN

Nhìn ra thế giới thì thế nào? Liên Xô ngay từ thời kỳ đầu thành lập đã mang tên là Liên bang CHXHCN Xô Viết mà như Lê Nin giải thích rằng "CHXHCN" có nghĩa là chính quyền Xô viết quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó giống như nước ta hiện nay: tên nước phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị của giai cấp cầm quyền. Nếu hiểu một cách trụi lủi như các vị "lật pháp" rằng tên nước cần phải "thể hiện đúng trình độ phát triển hiện nay của đất nước" thì không lẽ vài năm sau trình độ của đất nước lên 1 mức mới thì lại phải đổi tên nước lần nữa và cứ thế cứ thế đổi? Các nước phát triển trên thế giới hiện nay danh xưng chỉ có chữ Cộng hòa và tên nước như: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Ý, Liên bang Nga, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,... chẳng nước nào có chữ Dân chủ cả. Vậy phải chăng ở những nước đó không có Dân chủ? Hay những nước như vậy đương nhiên là có dân chủ rồi nên không cần viết vào tên nước nữa? Nếu hiểu theo ý thứ hai này thì Việt Nam chẳng hề có dân chủ nên phải đặt tên là Việt Nam dân chủ cộng hòa? Rồi sau khi đổi tên nước thành VNDCCH được vài năm, các nhà "lật pháp" lại kiến nghị rằng nước ta hiện giờ đã thừa dân chủ rồi nên bỏ cái chữ dân chủ đi cho thành Việt Nam Cộng hòa? Ôi... tư duy các nhà "lật pháp"!!!!

Một vấn đề nhỏ nữa là trong cách hành văn tiếng Việt, danh xưng, tước hiệu, họ, chức vụ,.. đứng trước tên của đối tượng. Đầu thế kỷ 20, ảnh hưởng của Nho giáo Trung Quốc còn nặng nề nên cách gọi thường hơi hướng kiểu Tàu. Ví dụ: Tương Lai tiên sinh chứ không gọi tiên sinh Tương Lai... Theo cách đó, tên nước Việt Nam đã được đặt là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tương tự Trung Hoa Dân quốc, Đại Hàn dân quốc,... Ngày nay, tôn ti trật tự trong tiếng Việt đã ổn định, đi vào khuôn khổ, nề nếp nên danh xưng nước CHXHCN Việt Nam là "chuẩn men" chứ đổi lại thành VNDCCH thế nào cũng có bạn rận rành tiếng Việt lại lu loa lên rằng Nam Trung Hải đã thò tay vào sâu đến nỗi chỉnh sửa cả cái tên quốc gia!
Nói thêm chút về cấu trúc tiếng Việt ở đây:
Trong tiếng Việt thì danh từ đi trước và tính từ bổ nghĩa theo sau. Do đó một số ý kiến cho rằng đúng ngữ pháp thì phải là "Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa" (Việt Nam là danh từ, CHXHCN là tính từ theo sau) và do đó "Việt Nam dân chủ cộng hòa" là đúng ngữ pháp. Theo quan điểm của tôi, CHXHCN Việt Nam là đúng ngữ pháp vì: Cộng hòa là một danh từ (đầy đủ là "Nền cộng hòa") còn XHCN là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ "cộng hòa" trước nó. Hai từ này ghép lại là một cụm danh từ "CHXHCN", nghĩa là "nền cộng hòa theo chủ nghĩa xã hội" và là danh xưng đứng trước danh từ Việt Nam. Tương tự vậy, "Việt Nam Dân chủ cộng hòa" đổi đúng theo ngữ pháp Việt Nam phải là "Cộng hòa dân chủ Việt Nam" (2 chữ "cộng hòa" và "dân chủ" đổi chỗ cho nhau). Nhìn sang tiếng Anh thì có thể thấy rõ hơn: Socialist Republic of Viet Nam, trong đó: Socialist (XHCN) là tính từ của Republic (Cộng hòa) of (của) nước Việt Nam.

Thứ tư, những hệ lụy trước mắt nếu đổi tên nước theo ý kiến của các nhà lật pháp

Trước bất kỳ sự thay đổi nào, một vấn đề luôn luôn được đặt ra là: làm điều đó chúng ta được gì và mất cái gì? Ví dụ khi bạn muốn đổi một cái điện thoại thì bạn phải trả lời được câu hỏi: mua nó bạn được trải nghiệm tính năng gì mới và khả năng tài chính của bạn có đáp ứng nổi điều đó một cách thoải mái không? Đôi khi chỉ vì "lỡ yêu rồi" nên cũng ráng "bóp mồm bóp miệng" để "rước được em nó về rinh". Nhưng danh xưng một quốc gia thì đâu thể tùy hứng thế được! Đổi tên nước là một sự kiện trọng đại của quốc gia và chỉ xảy ra khi có những biến động chính trị to lớn và kéo theo nó là những thay đổi có hệ thống, phức tạp, phiền hà và tốn kém.

Chẳng phải quá thông minh để hình dung ra những phiền hà và tốn kém như sau: Thay đổi toàn bộ quốc huy, quốc danh trên các con dấu, biểu mẫu, tài khoản quốc tế, chứng từ quốc tế, sổ sách, ĐỔI TIỀN,.. Một con số khổng lồ, chưa kể đến khoảng thời gian mất cho những việc đó và những trục trặc, gián đoạn mà các công dân phải gánh chịu trong quá trình chuyển giao này. Tôi còn nhớ, sau khi "xứ Đoài" vinh dự được "nhập hộ khẩu Thủ đô" không bao lâu, tôi đi làm lại chứng minh nhân dân. Khi khai báo nguyên quán Hà Tây, cô nàng cán bộ lạnh lùng phán một câu: làm gì có tỉnh nào là tỉnh Hà Tây? Chợt rùng mình nghĩ giả sử các nhà "lật pháp" thành công, không biết bao nhiêu sương Sa Pa, Đà Lạt có đủ để bọc những câu tương tự: làm gì có nước nào là nước CHXHCN Việt Nam?
Mới chỉ là "kiến nghị" vu vơ mà đã có "hệ lụy" thế này đây!

Vậy đất nước này đánh đổi một khối lượng khổng lồ ngân sách, thời gian, sức lực cùng bao hệ lụy kèm theo để được cái gì? Chẳng được gì cả ngoài những cái "bánh vẽ" (đã chứng minh ở trên) và một cái tên nước "mới", "tái chế" từ cái tên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chính mình, đồng thời chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình vừa dốt lịch sử, vừa dốt tiếng Việt lại thích ... đi giật lùi! Chuyện này còn hài hước hơn việc ta có một cái áo đã sử dụng chán chê, vứt đâu đó và lãng quên đi, cho đến một ngày ta gặp nó trong một tiệm quần áo cũ, lúc này kiểu áo đó đang "mốt" lại và ta phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để mua lại nó.

Thế thì kẻ nào thực sự được hưởng lợi từ câu chuyện hài hước trên nếu nó thành sự thật? Đương nhiên, dễ thấy nhất và cụ thể nhất là các nhà máy in, các cửa hàng khắc dấu, băng rôn cờ hiệu,...- những con kiến cặm cụi đi tha những mảnh vụn lợi ích rơi vãi từ cái mỏ của đàn kền kền quốc tế, của đám sâu đang đục khoét rường cột chế độ - và sự hí hửng, thỏa mãn của lũ rận khi chúng nhấm nháp chút hoa hồng của hợp đồng bán nước mà quan thầy ban cho. Và chắc chắn một điều, biên lai của "bữa tiệc mừng tên mới" này sẽ do nhân dân Việt Nam thanh toán!

Vậy thì... có ai quen biết với các vị trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp không nhỉ? Hãy nhắc họ rằng ngày cá tháng tư đã qua được nửa tháng rồi trừ phi họ muốn bán món cá ươn khi cho rằng đề xuất đổi tên nước này là một điều nghiêm túc!

CẬP NHẬT 1:
Vậy là không phải chuyện cá ươn tháng tư nữa rồi. Hôm nay vnexpress.net phỏng vấn nhà "lật pháp" Nguyễn Minh Thuyết tại đây. Tôi đọc qua thì chẳng thấy có điều gì mới mẻ ngoài ba cái luận điệu cũ rích, rẻ tiền mà tôi đã phân tích ở trên. Xin điểm qua vài vấn đề mà ông "Giáo xư" này đưa ra:
NMT: Theo tôi, chúng ta nên trở lại với tên đầu tiên đã đặt khi mới giành được độc lập. Tên gọi này thể hiện đúng bản chất của chế độ là Cộng hòa Dân chủ. Thể chế Xã hội chủ nghĩa cũng là một kiểu nhà nước dân chủ, tuy nhiên tên Cộng hòa Dân chủ khái quát và phổ biến hơn.
Đôi mắt: Về "tên gọi" và "bản chất chế độ" thì tôi đã phân tích ở trên. Nhưng nếu nói "thể chế Cộng hòa Dân chủ là khái quát hơn và phổ biến hơn" thì không hiểu ông này muốn nói cái gì? Nếu phổ biến hơn nữa thì bỏ chữ Dân chủ đi cho thành Việt Nam cộng hòa đi. Bản chất chế độ "Cộng hòa dân chủ" là bản chất như thế nào? Cộng hòa Pháp, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,... không có chữ dân chủ thì bản chất nó như thế nào? Không hiểu ông GS này nói mà có hiểu những gì mình nói hay không?

NMT: Đối với đông đảo kiều bào nước ngoài, kể cả những người đã ra đi trước năm 1945 thì cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn là một tên gọi quen thuộc, gần gũi. Nó cũng sẽ tạo điều kiện để nhiều kiều bào xích lại gần hơn với đất nước.
Đôi mắt: Ông này lấy cái gì chứng minh rằng tên gọi VNDCCH là "một tên gọi quen thuộc, gần gũi" với kiều bào hơn để "tạo điều kiện để nhiều kiều bào xích lại gần hơn với đất nước"? Kiều bào trước ra đi do sự kiện 30/04/1975 thì thấy tên gọi VNDCCH "quen thuộc" với "nỗi ám ảnh bị xâm lược", nên đến tận bây giờ vẫn có những "kiều bào" kêu gọi "báo thù", "quốc hận",... Giáo với chẳng sư!

NMT: Cái tên cũng giống như bức tượng Phật trong nhà. Có tượng hay không có tượng, tượng gỗ hay tượng đồng thì thế gian vẫn có Phật. Cái tên không phải là chỉ dấu cho một sự đổi hướng nào. Lấy tên nào thì mục tiêu của chúng ta vẫn là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Đương nhiên, đổi tên nước sẽ dẫn đến việc chi tiêu một khoản tiền nhất định để đổi con dấu, biển hiệu của cơ quan nhà nước, giấy tờ giao dịch... Tốn kém là có, nhưng cũng không lớn đến nỗi không nên làm. Nếu so sánh thì lợi ích đem lại lớn hơn nhiều. Và cũng phải cân nhắc, những gì không nhất thiết phải đổi như đồng tiền chẳng hạn thì không nên đổi.

Đôi mắt: ông này đúng là "miệng nam mô bụng một bồ dao găm"! Miệng thì leo lẻo có tượng hay không có tượng (có đổi tên hay không đổi tên) thì bản chất sự việc không đổi, vậy thì đòi đổi tên nước làm cái gì? Ông ta căn cứ vào đâu mà nói là "tốn kém không đến nỗi lớn"? "Ích lợi đem lại" là những cái bánh vẽ mà tôi đã phân tích trong bài. Cái ông giáo sư này có thấy trên thế giới này có nước nào mà tên nước trên đồng tiền khác với tên nước thực hay không?
Lạy trời cho đất nước này bớt đi cái đám "giáo sư" như vậy!

CẬP NHẬT 2:
Liên quan đến bài viết này có một số bạn như Phạm Như Ý có ý kiến rằng: "Mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý lẽ riêng và có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Một số người ủng hộ có vị trí cao trong xã hội như nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão". Bên cạnh đó, tôi lên Facebook cũng có nhiều người ủng hộ tên "VNDCCH" nhưng sau khi "đấu lý" không được, họ vẫn bảo lưu quan điểm của họ nhưng với lý lẽ "dù sao thì tôi vẫn thích cái tên VNDCCH hơn"!
Thưa các bạn đọc!
Việc đòi đổi tên nước thật ra không phải là vấn đề mới mà đã âm ỉ hàng chục năm nay, giờ bất chợt "bùng lên" cùng sự kiện nhà nước lấy kiến nghị sửa đổi hiến pháp. Nếu chỉ là một quan điểm đơn thuần thì không nói làm gì, nhưng đây là một trong những mục tiêu của "diễn biến hòa bình": đổi tên nước, rồi đòi bỏ quyền lãnh đạo của ĐCS, rồi trung lập quân đội,...
Nhưng cho dù biết là thế, tôi cũng không phản đối nếu như lý do họ đưa ra là đúng, là thuyết phục và có lợi ích cho đất nước này. Vậy như tôi phân tích ở trên, các bạn xem họ đúng chỗ nào và dân lợi chỗ nào?
Về đối tượng, tôi không lên án ai nếu chưa biết rõ về họ (thông qua các hành động phá hoại hoặc âm mưu phá hoại sự yên ổn của đất nước) mà "đánh" vào cái tư tưởng mà tôi cho rằng sai trái. Do vậy, tôi có thể hiểu và thông cảm cho từng CON NGƯỜI cụ thể chứ không chấp nhận thỏa hiệp với TƯ TƯỞNG sai trái.
Về vấn đề tên nước này, tôi chia thành phần ủng hộ ra thành các loại sau:
 1. Thành phần cố tình cổ vũ cho việc này nhằm mục đích phá hoại sự ổn định chính trị của đất nước (rận chủ, lật pháp và đám giật dây sau lưng).
 2. Thành phần thích cái tên VNDCCH một cách tự nhiên, cảm tính, vì nhiều lý do như: tên đầu tiên của đất nước, tên Bác Hồ đặt, tên nghe hay,...
 3. Thành phần có vai vế trong XH mà tôi không chứng minh được nằm trong loại 1 (coi như họ theo loại 2), tích cực ủng hộ phương án đổi tên nước, phát biểu cổ vũ trên báo chí mà không đưa ra được một lý luận hợp lý nào, như ông Vũ Mão.
Thành phần 1 thì đã nói trong bài. Thành phần 2 nếu là những người hiểu lý lẽ thì khi được "tư vấn" sẽ biết cân đối nặng nhẹ mà thay đổi ý kiến của mình. Nếu họ vẫn thích theo sở thích cá nhân, còn thiệt hại của đất nước thì "sống chết mặc bay", tôi cũng tôn trọng ý kiến của họ (làm gì có cái gì hoàn hảo được đâu!). Riêng đối với loại thứ 3, một số bạn đưa ra làm "lá chắn" (ông ấy to thế, quan trọng thế mà còn ủng hộ,..), tôi lấy trường hợp ông Vũ Mão làm ví dụ để trình bày như sau:

1. Với cá nhân ông Vũ Mão (và các ông bà tương tự), tôi tôn trọng và biết ơn ông về những gì đã làm cho đất nước. Tuy nhiên, thành tích trong quá khứ chỉ có giá trị tham khảo đối với những vấn đề hiện tại. Không thể lấy huy chương vàng mà 1 VĐV đoạt được năm ngoái ra làm cơ sở chắc chắn rằng anh ta sẽ đoạt HCV năm nay! Ông Hoàng Văn Hoan đã từng là một "cây đa cây đề" của cách mạng Việt Nam nhưng điều đó không đảm bảo rằng ông ta đã không sai lầm khi bắt tay với Trung Quốc để chống lại dân tộc mình. Đối với một vấn đề cần tranh luận, tôi tin vào lý lẽ chứ không thể tin vào "cái tên" được. Ví dụ bây giờ, ông Lê Đức Anh nói không thể đổi tên nước thì các bạn nghe ai hay chỉ cân đong đo đếm xem "tên tuổi" ông nào to hơn? Do đó, nếu ông Vũ Mão nhận định sai thì tôi có thể thông cảm cho cá nhân ông ấy chứ không thể "thông cảm" cho cái tư tưởng, cái lý lẽ sai được.

2. Về những điều ông Vũ Mão phát biểu trên báo Dân trí, tôi thấy chẳng có gì khác mấy so với lý lẽ của ông Nguyễn Minh Thuyết mà tôi đã phân tích ở trên. Tôi lược qua vài lý luận hơi "tươi mới" của ông ấy cho mọi người cùng đánh giá:
- "Cho rằng việc này thực sự hợp lòng dân": câu này rất vô bổ, sáo rỗng. Đã ai thống kê bao nhiêu người đồng ý, bao nhiêu người không đồng ý mà ông ấy nói vậy? Đây là bệnh chung của các quan chức thì phải, cái gì cũng rất chung chung, khái quát, kiểu: "tham nhũng những năm gần đây đã giảm nhiều rồi" mà chẳng đưa ra được số liệu giảm thế nào, nhiều là bao nhiêu,..
- "Đảng ta phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một việc làm rất thiết thực. Tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà được Bác Hồ đặt ra, được quy định trong Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959.": Lý này thì chẳng hề mới, vẫn dựa vào cái bóng của Bác. Ngoài việc tôi phân tích lý do tên nước là VNDCCH ở phần trên, xin hỏi thêm một câu cho những người có cùng quan điểm với ông Vũ Mão: các vị lấy cơ sở gì để nói rằng nếu Bác còn ở lại với chúng ta và vẫn tham gia chính sự đến hết năm 1976 thì Bác lại không đồng ý đổi tên nước thành CHXHCN Việt Nam? hay thậm chí rất có thể Bác lại là người tiên phong trong việc đề nghị điều đó?
- "Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần được gặp gỡ, “tiếp xúc với các cử tri Việt Kiều”. Tôi hiểu được nguyện vọng của bà con. Tôi tin rằng việc đổi lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ được bà con hoan nghênh. Như thế, càng có lợi cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.": lại là con bài "đoàn kết dân tộc", lại chủ quan khi cho rằng "tôi tin rằng việc đổi lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ được bà con hoan nghênh". Như đã nói ở trên, tên VNDCCH gắn liền với chiến tranh, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, dẫn đến nỗi "ám ảnh" ăn sâu trong đầu của không ít kiều bào là "VNDCCH xâm lược VNCH". 1976 đổi tên nước cũng một phần là xóa bỏ cái nỗi "ám ảnh" đó. Còn muốn xem kiều bào "hoan nghênh" thế nào thì mời mọi người xem ý kiến của độc giả hải ngoại đối với bài viết của tôi trên KBCHN.
- "Tôi nghĩ bạn bè quốc tế cũng rất vui đón nhận tên gọi nói trên": Vâng, lại nghĩ giùm cho cả thế giới! Có thể họ "vui vẻ" đó nhưng các bạn có bao giờ không đặt dấu hỏi cho một công ty đang làm ăn với mình bỗng dưng đổi tên, đổi dấu không? Chí ít là phải cảnh giác thế này: chắc nó gặp khó khăn nên đổi tên cho hợp phong thủy chăng? Vậy có ai mà "vui vẻ" tiếp tục làm ăn với 1 công ty như vậy không? Đổi tên nước thì một thằng nước ngoài vô tư nhất cũng phải đặt dấu hỏi về tình hình chính trị của nước này: cái gì biến động? có ảnh hưởng gì đến "nồi cơm" của mình không? chuẩn bị "đảo chính" à?.v.v... Vậy họ có "ngãng ra" để nghe ngóng một thời gian không? Ở đó mà "vui vẻ đón nhận", trừ những thằng đã "biết trước" điều này!
- "Các nước cùng thể chế chính trị như nước ta thì hầu như không nước nào đổi tên để có cụm từ xã hội chủ nghĩa như nước ta. Trung Quốc từ năm 1949 đến nay vẫn giữ nguyên gọi là nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa": Chẳng có nước nào trong các nước này trải qua cảnh bị chia đôi đất nước và chiến đấu sát nhập lại được như nước ta. Vậy thì họ đâu cần đổi tên nước làm gì vì một trong những lý do đổi tên nước là có 1 cái tên chung? Một chuyện nữa là nếu nói cùng thể chế chính trị, sao ông ấy không nói về các nước thuộc Liên bang Xô Viết ngày trước cũng đều là CHXHCN? Mà tại sao chúng ta cứ phải nhìn xem thế giới họ đặt tên thế nào thì mình bắt chước? Nước Cu Ba theo CNXH nhưng tên chỉ là Cộng hòa Cu Ba, giống như các nước đại tư bản vậy!
- Nói về "tốn kém" thì lại giống như ông Nguyễn Minh Thuyết, ông Vũ Mão cũng ý rằng "không đáng bao nhiêu so với đại cuộc" dù cái "đại cuộc" được gì mất gì thì tôi đã phân tích ở trên (phải chăng phần lớn các ông "quan" đều có cái suy nghĩ tiêu tiền nhà nước như vậy?). Xin hỏi đã có ai hình dung (chưa cần thống kê) là sẽ tốn bao nhiêu tiền (chưa tính phiền toái) cho việc này chưa mà các ông ấy cứ nói nhẹ tênh vậy nhỉ? Một cây cầu, một con đường bị "ngắt nhéo" thì ít ra người dân còn có cầu, có đường mà đi nhưng tốn kém để đổi tên nước thì người dân được gì ngoài việc đọc tên nước nó hay, nó sướng? Những câu dạy thuộc dạng "chân lý" của Bác Hồ như về "tiết kiệm", "chống lãng phí" thì ai cũng thuộc và đọc rất to nhưng cái việc mà các ông đang ủng hộ làm này là "lãng phí" hay "tiết kiệm"? Phải chăng các ông ấy chỉ thích "vận dụng" lời Bác theo ý của mình?

3. Mỗi cá nhân đương nhiên là sẽ có quan điểm riêng của mình. Nhưng khi đã là người gánh vách trọng trách của xã hội thì bắt buộc người ta phải biết cân nhắc, biết đắn đo lợi - hại đối với đất nước, với nhân dân trước khi đưa ra ý kiến của mình. Với vai trò như ông Vũ Mão, ông Nguyễn Minh Thuyết thì những phát biểu một cách tùy tiện như thế thật vô trách nhiệm, bởi lẽ đến một dân đen như tôi còn hình dung ra những tiêu cực của việc mà các ông ấy đang ủng hộ, thì chẳng có lý gì các ông ấy lại không nghĩ đến được. Giả sử nước ta đổi tên thật, mất một đống tiền và công sức (trong thời buổi "thóc cao gạo kém" hiện nay), sau cơn hoan hỉ của những người thích cái tên VNDCCH, mà nước ta vẫn không thể "đi lên" như ước nguyện thì những ông như Vũ Mão, Nguyễn Minh Thuyết,.. cũng nào phải gánh vác trách nhiệm gì ngoài việc mang tiếng "dự sai"!? Không lẽ lúc đó lại quay về CHXHCN Việt Nam? Năm rồi nước ta cũng có khối cái luật, quy định được "đưa vào rồi lại đưa ra" đó thôi! Không lẽ đất nước này đã đến mức cần phải nghe theo lời của các "thầy phong thủy" đổi tên nước đặng mong đổi vận để phát triển?! Ôi cái sự đời!!!

Nói tóm lại, mỗi người có một ý thích đối với cái tên nước nhưng nếu là một người có lòng với đất nước thì cần phải tỉnh táo nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, cân nhắc thiệt hơn chứ đừng để mình ngã vào "đám đông".

Bài liên quan

Hot 3556692056545034894

Đăng nhận xét Nhận xét với Google +

 1. Có tin vĩa hè đổi tên nước để đổi tiền đấy bác ạ.

  Trả lờiXóa
 2. Tay nào trong UB dự thảo mà nói thế này thì thật là cùi bắp, cho về đuổi gà luôn. Mình mới vừa cãi xong với ông chú, 1 người cũng ủng hộ quan điểm đổi tên nước. À, sao ko đổi là "Cộng hòa Dân chủ Việt Nam" cho nó đúng ngữ pháp nhể. Đúng là bọn "lật pháp"!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình cũng vừa chửi nhau với tay hàng xóm (chuyên bất mãn chế độ) về vụ đổi tên nước. Nó bảo, đổi tên để còn sắp tới đổi luôn chế độ, đổi tên cho Mỹ và Tầu khựa nó hài lòng..., nó ko oánh, nó cho ăn...
   ĐM, chả có nhẽ... cho cái dép vào mồm !

   Xóa
  2. mucxaongo và tâm đoàn nhận thức và ăn nói ngu bỏ mẹ, đúng là mộtlũ hồng vệ binh thời cách mạng(vô) văn hóa còn sót lại

   Xóa
  3. @Phạm Như Ý nói câu nào thông minh nghe thử coi

   Xóa
  4. Có nhiều người, như nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cũng ủng hộ vấn đề này, mấy ranh con hỗn láo kiểu mucxaongo và tâm đoàn có dám nói ông ấy "lật pháp", "rận", "cùi bắp"., "lợn","Ngu hết phần của Chó "... không?
   Nếu dám thì tôi xin ngậm miệng chịu thua, hết ý kiến. Mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý lẽ riêng và có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Đừng cứ mở miệng ra là coi trời bằng vung, chữi bới linh tinh chỉ bẩn mồm mình trước

   Xóa
  5. "Mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý lẽ riêng và có quyền bày tỏ chính kiến của mình". Anh Pham nhu y nói đúng, nhưng vấn đề là thiểu số phải phục tùng đa số, và đưa ra ý kiến phải xuất phát từ "tâm", mang tính xây dựng, và có ích cho đa số chứ những ý kiến phá bĩnh, hằn học thì thật không thể khiến ngườ ta nghe, phục và trân trọng được!

   Xóa
  6. @Phạm Như Ý: Tôi không ủng hộ việc lăng mạ cá nhân nhưng tôi nghĩ có lẽ 2 bạn trên dùng những lời lẽ đó cho những đối tượng mà tôi xếp vào "thành phần 1" trong phần "cập nhật 2" (đồng thời là câu trả lời cho các vấn đề của bạn) ở trên.

   Xóa
  7. Lúc phản bác ý kiến người khác thì hỏi số liệu thống kê đâu(phần đầu khi phản bác). Nhưng khi lý luận CÙN cho rằng là Ý MUỐN của NHÂN DÂN thì tác giả cũng đánh VÕ MỒM thôi. SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐÂU? TRƯNG CẦU DÂN Ý CHƯA MÀ BIẾT LÀ Ý MUỐN CỦA NHÂN DÂN? MIỆNG THÌ NÓI KHOA HỌC LÝ LUẬN NHƯNG LÀ KHOA HỌC CHUỐI (Số liệu đâu???!)

   Xóa
  8. @ranh con hỗn láo mucxaongo: Quốc hội đang chuẩn bị đưa ra thảo luận nghiêm túc về đề nghị đổi tên nước ấy, tôi thì chẳng quan tâm, bởi thừa biết" chiếc áo không làm nên thầy tu". Còn cậu có ngu thì cũng bớt cái giọng hung hăng vô học kiểu hồng vệ binh ấy đi.Tôi, ông Vũ Mão... có khi còn hơn tuổi bố cậu đấy

   Xóa
 3. Đọc mấy cái tin liên quan đến việc mấy thằng ngu, mấy con lợn đòi đổi tên nước mà mình lộn hết cả ruột. Nói đúng ra, chúng nó hơn tuổi mình, ăn nhiều hơn, học nhiều hơn vậy mà sao lại Ngu thế? Ngu hết phần của Chó rồi.
  Bọn óc lợn đòi đổi tên Quốc gia mà không nghĩ tới: ý nghĩa tên cũ, tên mới, hoàn cảnh cũ, hoàn cảnh mới, các hệ lụy kèm theo...
  Phản đối đến cùng về ý kiến của bọn lợn kia.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngu mà còn "bảo kê" cho ngu thì gọi là gì nhỉ Phạm Như Ý? Đừng có lấy ý kiến của mấy ông Mão và ông Thuyết ra đây. Các vị ấy có công (hay không) với đất nước thì đã có ghi nhận. Còn tư tưởng phản động hoặc tiếp tay cho phản động cố tình kéo đất nước đi lùi thì không thể chấp nhận được.

   Xóa
 4. Mình có ý kiến thế này.
  Đổi tên nước theo ý kiến của một số con lợn cũng có thể chấp nhận, nếu:
  Trước hết cho Lợn về quê đổi họ, đổi tên của Lợn Ông, Lợn Bà, Lợn Bố, Lợn Mẹ, ... Lợn Cụ... cái đã.
  Xong việc, hỏi Lợn xem các thủ tục đổi tên sau đấy có làm Gia đình nhà Lợn giàu mạnh hơn ko? Thủ tục hành chính ra sao... xem Lợn bảo gì ?
  Sau hai việc ấy thì đưa Lợn vào lò mổ mà thịt đi là vừa.
  ĐKM, căm ghét bọn thù địch ngoại bang 1 thì căm ghét bọn phản động 10. Hận là không có quyền lực tiêu diệt bọn này thôi...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác bình tĩnh, học theo Bác Hồ dạy: đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Làm như bác, dễ dẫm vào vết xe đổ của Stalin, Mao lắm :D

   Xóa
 5. Đúng là cái lũ ăn không ngồi rồi, tìm mọi cách để chống phá, gây rối loạn nhà nước mà. Làm gì có cái gọi là đổi tên nước cho đúng với trình độ phát triển của đất nước...Tất cả đều là ngụy biện.

  Trả lờiXóa
 6. Cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải làm gì để góp phần cải cách thể chế đi,thay đổi lại tư duy xã hội đi,rồi cung cách làm ăn,cung cách làm việc... Làm sao để quan đừng hoặc không tham được nữa,dân đừng "gian" nữa. Chứ tôi thấy cứ ngồi đấu lý với bọn phá đám thì không biết đến bao giờ dân ta mới được khá đây các anh ạ? Tôi thấy mắt xích đầu tiên là giáo dục,cần phải cải cách thôi. Giáo dục là gốc của mọi vấn đề! Tất nhiên các cái khác cũng cần phải điều chỉnh và phải cải tiến đồng bộ với nhau như Pháp luật,hành chính...nhưng nhất thiết phải là cải tiến giáo dục đầu tiên đã. Làm thế nào thì tôi chưa biết,nhưng tôi thấy chúng ta đang đi lung tung,không định hướng thì phải. Ừ thì công nhận là mới đầu thì phải chịu khó,chịu khổ làm cu ly cho người ta,nhưng làm cu ly miết rồi thì cũng phải gắng vươn lên mà làm cậu chủ nhỏ chứ. Đằng này chúng ta mãi vẫn cứ lắp ráp ,gia công,buôn bán thì đa phần là chộp dật...là sao các bác?Ngày xưa tư bản nó phải mất vài trăm năm để lột xác,nhưng ngaỳ nay thì phải khác chứ,chúng ta nắm moị thông tin ,tri thức trong tầm tay ,chỉ cần click chuột là ok. Vậy mà tôi thấy chúng ta chả làm ra được sản phẩm nào có giá trị gia tăng cao cả.Tôi là một kỹ sư cơ khí trung bình thôi,nhiều lúc muốn cống hiến bằng nghề của mình lắm chứ,nhưng thú thật chả biết cống hiến bằng cách nào. Xin vào Honda hay Samsung...thì lương cao thật nhưng mình lại thành gà công nghiệp. Xin vào doanh nghiệp trong nước thì cung cách làm ăn tùm lum,thằng thì làm miết,thằng thì chơi hoài đâm ra chán. Chán nước ngoài,chán nước trong lại nghĩ chỉ có đi buôn. Nhưng đi buôn thì một ăn cả,ngã vào tù vì không kinh nghiệm,kỹ năng nên lại sợ. Nói chung tôi thấy mình cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi không ra được cái vòng tròn. Bác nào có cao kiến xin chỉ giáo!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có biết cửa biển không? Ở đó nước nó lợ vì là nơi giao thoa giữa nước biển mặn và nước ngọt của sông. Chúng ta đang ở thời kỳ đứng ở cửa sông đó bạn ạ. Nước lợ rất nhiều nhưng không thể nào làm ô nhiễm được hết nguồn nước ngọt! Bạn còn trẻ, cứ đi, cứ tìm rồi sẽ thấy con đường của riêng mình. Quan trọng là hãy giữ cái tâm cho sáng để khỏi lầm đường thôi. (sm)

   Xóa
 7. Những kẻ cơ hội thoái hóa biến chất, những kẻ phản bội, phản động côn đồ trộm cắp thời nào cũng có nhưng hiện nay chúng trâng cháo bộc lộ vì chúng đã nen lỏi chui sâu leo cao vào trong kiến trúc thượng tầng của chế độ ta lại được bọn ngoại bang nuôi nấng khích lệ. Nhưng chúng sẽ chẳng làm được gì khi Việt Nam ta còn có những công dân như Thanh Tùng Nguyên. Cảm ơn Đôi mắt đã đăng bài viết ''Đòi đổi tên nước, các nhà "lật pháp" "tung chiêu" vào chế độ?''Bài viết rất hay mong sao bài viết này được đăng nhiều báo khác nhau để mọi người cùng biết cùng suy ngẫm nâng cao trách nhiệm đối với Đất nước và chính vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khổ nỗi báo chí chỉ đăng bài của các "nhân sĩ trí thức" thôi :D

   Xóa
  2. Những kẻ cơ hội thoái hóa biến chất, những kẻ phản bội, phản động
   Bạn Minh Thanh nói gì mà kì vậy nhỉ?
   Bạn hãy đọc ở đây: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/doi-lai-ten-nuoc-la-tro-ve-dung-ban-chat-che-do/
   Chẳng lẽ bạn cho tất cả những người này là thoái hóa biến chất, là bọn phản động hay sao?
   Bây giờ chúng ta đang bàn bạc để tìm đường đi, sao cứ ai trái ý mình thì cho là phản động nhỉ?
   Ở trên bạn Thanh TÙng mới chỉ dẫn báo Dan tri và PLTP HCM, tôi đưa thêm bài trên báo vnexpress.net, toàn là báo chính thống cả mà sao các bạn cứ lớn tiếng kêu là "lật pháp" với phản động nhỉ.

   Xóa
  3. Lấy ông Thuyết trên là 1 ví dụ thì không phải là biến chất mà là thể hiện cái thực chất (phân tích trong phần cập nhật) =))

   Xóa
 8. Một lũ hoang tưởng chính trị! Mình thấy mừng là ngày càng nhiều Log như Bần, Đôi mắt, DG, Đông la...để những người còn mơ hồ như mình hiểu ra vấn đề. Thank!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tiếc rằng toàn người thiếu cái danh "nhân sĩ trí thức" nên báo nó ko thèm đăng bài mà dành chỗ cho các vị kia múa may (lol)

   Xóa
 9. Bạn Thanh Tùng viết:
  “Đổi tên nước là một sự kiện trọng đại của quốc gia và chỉ xảy ra khi có những biến động chính trị to lớn”
  Tôi thấy rõ ràng là từ khi nước ta thực hiện đổi mới thì thực sự là sự thay đổi to lớn. Giữa đổi mới và trước đổi mới là hai thời kì khác hẳn nhau.
  Bạn Thanh Tùng viết:
  “Hay như ông Nguyễn Phước Tương cố mãi mà không được công nhận hàm giáo sư nên tự đổi tên mình thành Tương Lai với mong ước sẽ thành giáo sư trong tương lai. Có điều ông này cố mãi, cố quá đến giờ, ở cái tuổi có thể "quá cố" bất cứ lúc nào nhưng vẫn chẳng được ai công nhận hàm giáo sư nên đành cố đấm ăn xôi tự gọi mình là giáo sư Tương Lai”
  Tôi nghĩ như thế là bạn đã phạm vào lối tranh luận theo kiểu bỏ bóng đã chân rồi (mấy cầu thủ không tranh nhau đá bóng mà lại nhắm chân đối phương để đá)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Nguyễn Vân: GS Tương Lai là 1 ví dụ cụ thể cho mọi người dễ hiểu, có gì mà là bỏ bóng đá người. Tôi có thể thay tên Tương Lai thành 1 tên nào đó cũng được thì ý nghĩa của nó cũng ko thay đổi, chỉ thay đổi "hiệu ứng"thôi.
   Bạn có lẽ không hiểu rõ chỗ tôi nói: "Biến động chính trị to lớn" trong khi "Đổi mới" là cải cách về kinh tế.

   Xóa
  2. Nguyễn Vận ạ.nếu bạn chưa quen lối bỏ bóng đá chân thì nên tập quen dần đi.Một ngày nào đó,sau khi"hòa hợp hòa giải"xong,bọn chống cộng hải ngọai nó kéo về thỉ chúng nó sẽ đá cái chân bạn bẹp dí đến mức bạn sẽ không nhậ̣n ra chân mình nửa ấy chứ lỵ!!!

   Xóa
 10. Rất đồng quan điểm với anh TT.Hài nhất là "ný nuận" đổi tên để bọn nước ngoài bớt "ác cảm". Đúng thật là vãi mấy bác này quá. Định xúi "trẻ con ăn cứt gà" với những mớ "ný nuận" đấy sao!Nhưng chán nhất là mấy bác trong Ủy ban dự thảo, mấy bác trở thành "rận" hay định vuốt đuôi "rận"! Nhưng để chờ xem Ủy ban Thường vụ rồi Quốc hội xử lý thế nào, riêng tôi với tư cách một công dân Việt Nam bỏ phiếu chống!

  Trả lờiXóa
 11. Chiếc áo không làm nên thầy tu, có đổi tên nước, tên đảng...kiểu gì đi nữa thì bản chất độc đảng lâu năm ắt phải đi kèm độc tài, quan liêu, trì trệ, tham nhũng...không phải bài thuốc đặc trị mà xã hội và người dân đang cần

  Trả lờiXóa
 12. Các người kỳ lạ thật. Ở trang này các người dùng từ ngữ cực kỳ vô văn hóa. Có ai nói với các người vô văn hóa như vậy đâu...

  Trả lờiXóa
 13. Tôi tên Kiên, tự gọi là Kiên Huế, biết mần răng để có name, thôi bốt tạm. Tùng châm chước đừng xoá cồng ni nhé:
  Riêng bài này của Tùng thì quá đà. Trong vạn lời kẻ xấu nói ra cũng có lời hay ý phải.
  Tên nước, tên Đảng từ 1945 đến ngày giải phóng vẫn là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Đảng Lao Động Việt Nam. Có vì thế mà thành trì XHCN bớt viện trợ, bớt ủng hộ chúng ta đâu. Khi không bỗng thay tên đổi họ chi cho bị xuyên tạc "nhất biên đảo". Đúng là sai 1 ly đi 1 dặm. Bây giờ, các ông muốn sửa lắm rồi, nhưng tự sửa thì không "chính trị" lắm, bèn nhờ nhân dân góp ý, coi y phục tùng ý dân. Thật vừa khéo.
  Tên nước, tên đảng đổi trước, tiền thu hồi dần dần, như dạo tiền giấy-tiền polyme thôi chứ rắc rối gì đâu.
  Về trật tự ngữ pháp, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà chính xác là cách hành văn thuần tuý Việt Nam, trong đó, danh từ chính bao giờ cũng nằm đầu tiên. Các tính từ bổ nghĩa tuần tự tiếp theo sau, theo thứ tự giảm dần về tính quan trọng. "Cộng Hoà" trong cụm từ trên là tính từ, chỉ tính chất (trái với quân chủ, ví dụ vậy). Còn trong trật tự ngữ pháp tiếng Hoa cũng như Anh, Pháp, thì ngược lại, danh từ quan trọng nhất nằm sau cùng. Trong tên nước USA, America là quan trọng nhất, cũng như trong CHDCND Trung Hoa, thì Trung Hoa là quan trọng nhất.
  Bấy lâu nay (từ sau năm 1976), tên nước mình viết theo kiểu Tàu, Tây mà không viết. Thực ra, nói chính xác là phần ngữ pháp tiếng Việt chịu ảnh hưởng nặng của Tàu, Tây.
  Ví dụ, "máy bay" là thuần việt, trong đó "máy" là chính, "bay" là thành phần phụ. Từ tương tự Hán Việt của nó là "phi cơ", thành phần chính là "cơ",tức là cái máy.
  Nên nhớ Bác là người rất cẩn trọng và am hiểu văn hoá, ngôn ngữ đấy nhé, và rất là chú trọng gìn giữ sự trong sáng và lòng tự hào của tiếng Việt.
  Ngay từ "tiếng Việt", từ Hán Việt tương đương của nó là "Việt ngữ", mời Tùng suy xét!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi không bao giờ xóa những comment có lời lẽ đàng hoàng.
   Về ngữ pháp, tôi đã có giải thích rất kỹ trong bài, phần khung tô màu vàng, anh xem lại giùm.
   Về chuyện quan điểm, tôi đã phân tích ở "cập nhật 2".
   Mong anh tiếp tục có ý kiến trao đổi!

   Xóa
  2. Nói tiếp 1 chút với bạn về vụ phe XHCN. Cho đến 1950, Liên Xô mới thiết lập quan hệ ngoại giao với VN. Tức là, chúng ta phải chứng tỏ cho họ rằng chúng ta là có chí hướng thế này, thế kia (bản chất chế độ) thì họ mới bắt đầu việc trợ cho chúng ta chứ không phải vì cái tên. Lý do đổi tên ĐCS thành Đảng Lao động thì bạn có thể tự tìm hiểu.
   Tiền giấy và tiền polyme cùng là 1 đồng tiền của 1 Nhà nước phát hành. Nếu đổi tên nước, thì 2 đồng tiền sẽ do 2 NHNN khác nhau (cái tên). Mà đồng tiền thì ko chỉ giao dịch giữa người Việt với nhau. Còn theo tâm lý thì chẳng ai muốn giữ những đồng tiền mà mai mốt mất giá trị (ko được công nhận nữa).Ngoài ra, làm sao biết chắc được đến 1 lúc nào đó nhà nước ko muốn rắc rối với 2 loại tiền khác nhau, ngấm ngầm thâu tiền cũ và đẩy ra tiền mới → toàn bộ tiền cũ (cũ vì tên chứ ko phải cũ vật lý) lưu thông trên thị trường bị đổi thành tiền mới thì chi phí đó có phải dân chịu ko? Rồi vấn nạn tiền giả...

   Về cái tên nước, bạn cứ nhìn cách VN viết tên các nước: CH Pháp, CH Ý, CHDCND Lào, CH Cu Ba, CHLB Đức,... thì sẽ hiểu CH là danh từ hay tính từ. Ko lẽ chỉ viết mỗi tên VN là đúng ngữ pháp còn lại sai hết?

   Xóa
  3. bạn ơi đổi tiền với đổi tên nước khác nhau nhiều chứ . Khi đổi tiền bạn có thể đến ngân hàng để giao dịch trực tiếp nhưng với thủ tục hành chính liên quan đến nhiều giấy tờ , chữ ký , dấu của người này người kia nữa chứ !

   Xóa
 14. - Mình thấy Blog này hơi thừa, vì chỉ để tung hô chế độ thì đã có hàng trăm tờ báo chính thống như QĐND, ND online, Tuyen giáo... các bạn muốn thể hiện lòng yêu chế độ thì cứ lên đấy mà comment. Có cố lập ra những trang như này cũng chẳng được tăng lương đâu. Đừng đánh mất lương tri chỉ vì đồng lương, dân mình còn quá nghèo so với các nước trong khu vực kể cả Lào..
  - Không phải cứ yêu chế độ là yêu nước. Những người cộng sản tiền bối là những người nồng nàn yêu nước, họ hiến thân cho tổ quốc nhưng hãy xem những người cộng sản bây giờ đi, lý tưởng CS của họ bây giờ là gì...Đừng lấy những nhân cách của những người CS tiền bối để che đạy những thối nát hiện thời. Các bạn đừng bám váy lịch sử nhé!
  - Không có cái gì là muôn năm cả, khi 1 chế độ thối nát thì ắt phải có 1 chế độ khác thay thế! Đó là quy luật, dù khi bắt đầu có huy hoàng bao nhiêu đi nữa, nhưng khi thối nát phải bị thay thế!
  - Tham nhũng đã trở thành phổ biến gần như công khai...(Ở mọi lĩnh vực nhé, thậm chí trong quân đội và công an nhiều hơn, và thậm chí cả trường Chính trị Quốc gia HCM, nơi dạy lý tưởng đảng khi vào mùa thi các bạn sẽ thấy...)
  - Nền hành chính quá cồng kềnh, quan liêu, hạch sách, làm luật....
  - Nếu có 1 cuộc trưng cầu dân ý về lựa chọn chế độ sẽ thấy ngay ý dân mà. Cái này chắc không bao giờ được ta đang ở chế độ CS mà!
  (Cứ đăng ý kiến của em nhé!)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hay,
   Hôm nay mình mới đọc được 1 bài này, thấy hay nên muốn chia sẽ cho các bạn xem:
   Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét.Trới lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn.Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó.Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần.Đống phân ấy ủ ấm cho nó.Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc,nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời.Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính.Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân,nó liền bới con chim ra ăn thịt.
   --> Bài học xương máu:
   1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình
   2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình
   3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là
   ngậm cái mồm lại.

   Xóa
  2. Đăng để mọi người thấy nó nhạt thế nào! [-(

   Xóa
  3. Tớ sẽ bầu BS Trung này làm Tổng thống để hắn "lãnh đạo" cái đất nước này sao không "bám váy lịch sử", để hắn dựng ra một chế độ không "thối nát", không có tham nhũng, bộ máy hành chính gọn nhẹ chỉ có Tổng thống là giải quyết tất.
   Ôi giấc mơ Chapi..i.ỉ.ì.i
   Đúng là nói như thánh thật.

   Xóa
  4. @Bs Trung: vậy là bạn có fan hâm mộ rồi nhé. Bạn cho hỏi chữ bs trước tên bạn là 'Ba Sàm' hay 'bác sĩ' vậy? Nếu là 'bác sĩ' thì bạn đang làm ở BV nào, chỉ giùm để mọi người còn tránh nhé! =))

   @Tre but: thời buổi hiện đại mà sao ngày càng lắm 'thánh' hiển linh nhỉ (lol)

   Xóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Trích : "VNDCCH tạo ra sức lôi cuốn, tập hợp đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận toàn xã hội, thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế, góp phần phát huy, tranh thủ các nguồn lực kiến thiết, phát triển đất nước, vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay".
  =====================================================================
  (sm) Xin lỗi. Đến ổn định chính trị còn không liên quan gì đến phát triển đất nước chứ đừng nói là đổi tên nước!
  Bằng chứng đây:

  " Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng Việt Nam. Có một việc là nó không tính yếu tố dân tộc kiên cường, cũng không tính yếu tố ổn định chính trị vào đấy. Tôi có hỏi nó sao mày lại không tính, cái mục đó của chúng tao quan trọng lắm chứ. Thì nó bảo cũng thử tính mà không thấy có ràng buộc rõ ràng nào giữa cái kiên cường, giữa cái ổn định chính trị với tốc độ tăng trưởng cả. Tao đã thử tính rồi. Nhưng nó lộn xộn, một đống lộn xộn, không có được cái mối tương quan, nên tao không đưa vào, chứ không phải là tao không nghe theo ý kiến của mày. Thế thì xin báo cáo với các đồng chí là như vậy không phải nó có ác ý gì đâu. Thế, tôi mới nói: tao lịch sử văn minh như thế này sao mày không tính vào. Nó bảo... thử tính rồi nhưng không có mối tương quan gì cả. Mày xem thằng Iraq văn minh nó còn hơn mày ấy chứ, lịch sử thành văn của nó là hơn 5.000 năm. Mày cứ bảo mày được 2.000 năm nhưng mà những chứng cứ mày đưa ra có được 2.000 năm đâu. Thằng kia nó chứng minh rõ là 5.000 năm rồi, thế mà bây giờ Iraq có tăng trưởng gì đâu, có thấy rõ gì đâu. Nhiều thằng văn minh lắm, hơn chúng mày nhiều, bây giờ bất cập rồi. Giống như thằng Mông Cổ bây giờ có cái gì đâu. Bát-Đa cũng không có gì cả. Cho nên là những chuyện mày nói thì chúng tao cũng suy nghĩ lắm. Nhưng mà cần có cái gì đó để mà chứng minh là nó có liên hệ với việc tăng trưởng, với sự phát triển. Nếu có liên hệ, mày bảo tao thì tao đưa vào, nếu không có liên hệ thì thôi. Tao không thấy có liên hệ gì cả thì tao không đưa vào"

  Trả lờiXóa
 17. Tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ 1945 (thời kì còn đa đảng phái trong chính phủ) đến tận năm 1954 khi Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn giành được chính quyền sau khi đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ, và tên gọi này tiếp tục đc kéo dài tới năm 1976 khi miền Bắc Việt Nam tiến hành công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi đặt ra ở đây là:
  1) Vì sao chủ blog không đề cập đến giai đoạn tên nước được Bác Hồ giữ nguyên khi hoàn toàn giành được chính phủ (không còn chính phủ liên hiệp).
  2) Vì sao Bác Hồ vẫn giữ nguyên tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ không thay bằng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Bởi vì theo như chủ Blog nói:
  "Chữ "dân chủ" vốn là một thuộc tính của các cuộc cách mạng tư sản chống lại sự thống trị của chế độ phong kiến, giai cấp quý tộc và đối lập với "quân chủ". "Dân chủ" ở đây cũng không có nghĩa là toàn bộ nhân dân lao động được làm chủ đất nước mà chỉ dành cho giai cấp tư sản, chủ thể của cuộc cách mạng tư sản."
  Như vậy lý do gì khiến miền Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1976 vẫn giữ tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?

  Hi vọng chủ Blog giải thích 2 câu hỏi của tôi để vấn đề thêm sáng tỏ.
  Cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một vấn đề muốn xét thấu đáo thì phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử của nó. Theo logic thì tôi cho rằng những nguyên nhân chính như sau:
   1. Chưa có nhu cầu hoặc ý nghĩ đổi tên nước vì xét cho cùng cái chất mới quan trọng chứ ko phải cái tên. Giai đoạn 1954 - 1975, Đảng và nhân dân xác định phát triển đất nước theo con đường XHCN, điều đó cũng ko cần thiết phải đổi tên nước (các nước XHCN khác cũng ko cần đặt chữ CNXH vào tên nước).
   2. 1954: tiếp quản chính quyền nhưng mới chỉ ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Ai dám khẳng định nếu hiệp định Geneve được thực thi, sau khi tổng tuyển cử 1956 thì ko có việc đổi tên nước? Sau khi Mỹ phá vỡ hiệp định Geneve thì nhiệm vụ tối cần thiết là xây dựng miền Bắc và giải phóng miền Nam chứ ko phải việc đổi tên nước.
   3. Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước VNDCCH với lãnh thổ toàn vẹn của nước VN. Nếu Mỹ ngụy đã lập ra VNCH ở miền Nam mà miền Bắc cũng đổi tên thành CHXHCNVN (hoặc bất cứ tên nào khác) thì hóa ra tự mình đồng ý với âm mưu chia đôi đất nước của Mỹ à?
   4. Giai đoạn 1954 - 1975 ở miền Bắc cũng vẫn là đa đảng. Nhưng điều này ko liên quan gì đến định hướng ptriển theo con đường XHCN vì các đảng này cũng cùng mục tiêu. Do đó, sau 1976, các Đảng này tự giải tán vì đã "xong nhiệm vụ lịch sử". Hiện giờ TQ cũng "đa đảng" nhưng "đơn nguyên" đó thôi. Như vậy cái tên nước chẳng có quan hệ mấy với chuyện đa đảng hay độc đảng.

   Nói tóm lại, quan trọng là bản chất chế độ chính trị chứ ko phải tên nước. Do đó, việc đòi đổi tên nước là 1 trò của đám rỗi hơi, cơ hội chính trị và 1 trong những chiêu trò gây bất ổn chính trị trong nước của các thế lực bên ngoài.

   Xóa
  2. Cảm ơn chủ blog đã trả lời. Tôi có một số ý kiến trả lời lại như sau:
   1) Như vậy để khách quan khi xét đến tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), chủ Blog nên đề cập toàn bộ giai đoạn lịch sử của tên gọi đó, từ khi hình thành đến khi kết thúc. Ở đây, chủ blog giải thích sự hợp lý của chữ "dân chủ" trong tên gọi VNDCCH nhờ vào luận điểm "Chính phủ liên hiệp 1945, tận dụng sự ủng hộ của nhiều thành phần", mặc dù dân chủ đó là "dân chủ tư sản" (theo chủ blog đã đề cập trong bài). Ở đây đồng ý với luận điểm của chủ blog là quan trọng là cái chất chứ không phải cái tên, tuy nhiên chủ blog hiểu dân chủ là "dân chủ tư sản" trong tên VNDCCH theo tôi là sai, bởi lẽ không lý gì Bác Hồ tiếp tục giữ tên gọi đó từ 54-76 một khi dân chủ đó lại là dân chủ tư sản. Làm gì có chuyện cả miền Bắc tiến lên CNXH trong khi dân chủ lại là dân chủ tư sản?
   2. Tôi thấy không ý nghĩa khi bàn vấn đề "nếu" ở đây.
   3. Theo ý kiến của tôi thì việc đổi tên nước chẳng có liên quan gì đến việc "đồng ý âm mưu chia cắt đất nước của Mỹ" cả. Lãnh thổ Việt Nam là do hiến pháp qui định, và tên nước được đổi sẽ được áp dụng cho toàn thể lãnh thổ Việt Nam được qui định trong hiến pháp, bao gồm cả lãnh thổ do VNCH (hay bất kì tổ chức hay chính thể) nào kiểm soát hoặc quản lý (ví dụ ngày xưa là lãnh thổ do Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý, hoặc là Hoàng Sa bị Trung Quốc kiểm soát như bây giờ). Cũng như sau khi thống nhất, CHXHCNVN chưa bao giờ thừa nhận VNCH thì lấy lý do nào mà nói nếu VNDCCH đổi tên nước vào năm 1954 là thừa nhận âm mưu chia cắt của Mỹ?.
   4. 2 Đảng Xã hội và Dân Chủ Việt Nam tự giải tán vào năm 1988 chứ không phải 1976, như vậy đa đảng vẫn có ở CNXHCNVN. Đa đảng đơn nguyên có cả ở VNDCCH và CHXHCNVN, như vậy ý của chủ blog trong luận điểm này là gì?

   Xóa
  3. 1) Có thể ý tôi về chữ "dân chủ" trong bài là chưa rõ lắm. Ở đây tôi ko bàn về "dân chủ" nghĩa rộng theo cách hiểu hiện nay mà chỉ nói nguồn gốc nó xuất phát từ CMTS, là sự đối lập với "quân chủ". Hoàn thành việc lật đổ phong kiến là hoàn thành "dân chủ" theo nghĩa này. "dân chủ của tư sản" hay của toàn dân thì phải xem nước đó đi theo con đường nào chứ ko phải gắn chữ "dân chủ" lên tên nước thì là "dân chủ tư sản". Theo lý tưởng của XHCN thì "dân chủ" đương nhiên đã bao hàm, và cho toàn dân chứ ko phải chỉ phục vụ lợi ích của g/c tư sản.

   3) Bạn nghĩ thế là quá đơn giản. Vậy tại sao phải có cái gọi là CH miền nam Việt Nam? Nước VNCH thậm chí còn được nhiều nước trên thế giới công nhận hơn VNDCCH, là thành viên LHQ (đương nhiên dưới sự bảo trợ của BU nó). Bạn có thấy đến tận bây giờ mà 1 bộ phận người Việt ở nước ngoài còn reo rắc vào tư tưởng thanh niên VN hiện nay rằng miền Bắc xâm lược miền Nam, rằng VNCH là 1 quốc gia riêng,..? Bạn có thấy 1 tay nghị viên gì đó bên kia về đây to mồm về hòa giải dân tộc nhưng qua Mỹ thì văn phòng lại treo cờ 3 que ko?

   4) Tôi nói các Đảng kia giải tán sau 1976 (năm đổi tên nước) chứ ko phải 1976. Ý của tôi là 1 hay 2, 3 đảng ko quan trọng bằng thể chế, bản chất các đảng đó. Các lãnh đạo Đảng CSVN và Đảng Xã hội và Dân Chủ Việt Nam đã đi đến quyết định 2 đảng kia "tự giải tán" thì phải có lý do của nó, chẳng hạn: sự tồn tại những đảng cùng chí hướng trong 1 nước là ko cần thiết, nội bộ 2 đảng kia cảm thấy vai trò lịch sử của họ đã hết nên tự giản tán,...

   Xóa
  4. 1) Đồng ý với chủ blog là dân chủ loại gì thì phải xem thực sự nhà nước nó như thế nào chứ không phải là gắn chữ "dân chủ" là có dân chủ. Cũng như theo ý kiến của tôi thì mặc dù tên nước là XHCN và đảng cầm quyền là đảng cộng sản nhưng nền dân chủ thực chất của Việt Nam cũng không phải là dân chủ vô sản hay dân chủ toàn dân (vấn đề này có thể gây tranh cãi nhưng hãy để người dân tự nhìn vào hiện thực chính trị để có nhận xét riêng, tôi mạn phép không bàn ở đây). Kết luận của riêng tôi cho luận điểm này là chữ dân chủ trong VNDCCH không bao hàm loại dân chủ nào cả, do đó không phải do tình hình chính phủ liên hiệp như ý của chủ blog để Bác Hồ chọn tên gọi có "dân chủ", mà bản thân Bác thấy rằng tên gọi này thực sự hợp lý khi Việt Nam quyết định tuyên bố từ bỏ nền "quân chủ". Cũng như việc tiếp tục giữ tên gọi này từ sau 54 cũng phủ phận lý do vì chính phủ liên hiệp mà sử dụng tên gọi này. Thậm chí khi miền Bắc bắt đầu mục tiêu xây dựng CNXH, ten gọi này vẫn hoàn toàn phù hợp và tiếp tục được sử dụng.

   3) Nếu như chủ blog nói như vậy thì việc thừa nhận Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam chẳng phải cũng đồng ý với âm mưu chia cắt đất nước của Mỹ còn gì?

   Xóa
  5. 3) Không phải thừa nhận mà là tạo 1 con bài chính trị để đối phó với VNCH.
   - Như đã nói, dưới sự tác động của Mỹ, VNCH được hơn 80 nước công nhận, nhiều hơn VNDCCH dù chỉ là đồ giả. Do đó, người dân trên thế giới sẽ bị bịt mắt và hiểu lầm rằng kháng chiến chống Mỹ là 1 cuộc nội chiến của VN, giữa 2 phe Bắc Việt và Nam Việt.
   - Thời gian 20 năm Mỹ chiếm miền Nam và lập ra ngụy quân, ngụy quyền đủ để 1 thế hệ sinh ra, lớn lên với cái tư duy bị nhồi sọ rằng miền Nam của họ là 1 quốc gia riêng biệt, đang có chiến tranh với VNDCCH.
   Do đó, CHMNVN là 1 tên nước được lập ra với mục đích là nhà nước do nhân dân miền Nam ủng hộ để chống lại giặc Mỹ và chính quyền ngụy. Đó là con bài chính trị để đối phó với 2 vấn đề trên.
   Trong HĐ Paris, 2 đối trọng đàm phán là VNDCCH và Mỹ chứ 2 "nước" kia chỉ làm bung xung thôi.

   Xóa
 18. ĐM, làm thơ con cóc chửi bọn rận chó phát nào:

  Mấy thằng chấy sĩ thần kinh
  Đòi đổi tên nước, linh tinh lắm trò
  Chúng mong đục nước béo cò
  Ngoác mõm đòi hỏi tự do cho người
  Ai nào kìm kẹp các ngươi ?
  Các ngươi bợ đít bọn người ngoại lai
  Quay về chém gió một hai
  Đổi thay lịch sử, rõ loài chó ngu
  Mồm chúng mày, bố nhét cu !

  P/s: Mấy thằng ngu (kể cả cựu lãnh đạo cấp cao về quê đi ỉa như cựu Chủ nhiệm VPQH Võ Mèo chẳng hạn...) mà đòi đổi tên vì mấy lý do vớ vẩn thì đều bị nhét cu vào mõm hết !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mấy câu cuối bậy quá. Nhét vào mất chỗ đi tè thì đừng có khóc nhé (lol)

   Xóa
 19. Như bên hoangsa.org tôi cũng đăng ý kiến và ý kiến đó ở đây cũng có bạn nhắc đến. Đổi tên nước là chuyện hệ trọng. Ta làm cách mạng tháng 8 đến khí pháp quay lại xâm lược và đến khi mỹ nhảy vào cho đến 1975 thì tuyệt đối không thể đổi tên nước. sau năm 1975 ta đổi tên nước với 2 mục đích:
  1. thống nhất ý thức của người dân (Việt Nam bây giờ chỉ có một mà thôi kh6ong có hai miền hay bắc trung nam nữa).
  2. Hủy bỏ các cam kết (về mặt hành chính) đã kí giữa VN DCCH va VN CH với các nước tai to mặt lớn. Vì bây giờ là CH XHCN VN Chỉ giữ lại những cam kết có lợi. Hơn hết là cuộc đấu tranh trực tiếp với Trung quốc trong vấn đề lý luận và quyền sở hữu tranh chấp biển đảo.
  Cuối cùng như tôi nói ở trên việc đổi tên nước ảnh hưởng đến 90 triệu người dân đang sinh sống và tất các các mặt của xã hội. Còn đổi tên của một người thì cùng làm ảnh hưởng đến cá nhân của người và và những người máu mủ với họ túm lại chừng vài trăm người (khoảng 200-300). Hơn hết cũng chỉ ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế của cá nhân người đó và các đối tác làm ăn mà thôi. Vậy xin Nguyễn Minh Thuyết có gì thì tự đổi tên mình trước đi rồi hẳng đề xuất đổi tên nước. Vì cuộc sống của tôi đang yên ổn cơm no 3 bữa áo đẹp mặc đi dự tiệc đi dạo phố. Và tôi có xế hộp để đi chơi. Nên tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn.

  Trả lờiXóa
 20. Đổi làm gì không biết, phải chăng gần đây kinh tế khó khăn không có việc gì làm toàn bàn chuyện khơi khơi. Bản thân tôi vẫn thích và đã quen với các gọi hiện nay. Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Muôn Năm

  Trả lờiXóa
 21. các bạn nghĩ thế nào về việc bầu bán thêm uy viên bộ chính trị vừa qua
  có 1 điều khá buồn cười đó là trước đó 4/5 đã rộ lên tin bá thanh và huệ rớt đài và hôm nay nó đúng như vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. còn về tên nước mình nghĩ ko cần đổi vì rất đơn giản
   thế chế ko thay đổi, nhiều người ảo tưởng rằng đổi tên sẽ thuận ngoại giao, bớt hô hào nhân quyền hay cấm vấn nhưng đó là một ảo tưởng vì bản chất của các hô hào này là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS mà trước mắt là phải đa đảng đã.

   thứ 2 đổi làm nhiều thức phức tạp tốn kém ko cần thiết

   Xóa
 22. các bạn nghĩ thế nào về việc bầu bán thêm uy viên bộ chính trị vừa qua
  có 1 điều khá buồn cười đó là trước đó 4/5 đã rộ lên tin bá thanh và huệ rớt đài và hôm nay nó đúng như vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. He.. tai vách mạnh rừng. Chuyện đại sự quốc gia mà ai ai cũng biết. Thế mới lạ!

   Xóa
 23. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !
  Mới gần đây, các đương kim và cựu đại biểu Quốc hội Vũ Mão, Nguyễn Minh Thuyết và Dương Trung Quốc lần lượt viết bài, trả lời phỏng vấn các báo điện tử Dân Trí, Vnxpress, với các lập luận hoàn toàn giống nhau, đề nghị đổi tên nước trở lại thành nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong dư luận, không ít người tỏ ra bức xúc vì vấn đề không chỉ đơn giản là đổi tên nước, mà là:
  - Xóa bỏ dòng tên XHCN trong dòng tên Tổ quốc.
  - Phản bội lại lý tưởng XHCN của Bác Hồ, cương lĩnh của Đảng Cộng sản, và cũng là lý tưởng truyền thống của nhân dân ta.
  - Một cú bồi giáng vào các đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới.
  - Một gáo nước lạnh dội vào phong trào “Chủ nghĩa Xã hội Thế kỷ 21” đang nổi lên ở hầu hết các nước châu Mỹ La tinh
  Đã có những nhận định rằng, đây là ý đồ chống Cộng, chống CNXH một cách tinh vi và thâm hiểm của bọn “Goocbachop – Enxin” Việt Nam, với thủ đoạn “Tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa để bẻ từng chiếc một”.
  Rất may, Ủy ban Soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội đã cảnh giác, không mắc mưu “Đổi mới tất cả - Đạp đổ tất cả” (“Từng chiếc đũa một”) của chúng.
  Bài học kinh nghiệm từ Liên xô sụp đổ là: M. Goocbachop vừa hô đả đảo CNTB, CNXH muôn năm, vừa bẻ gãy, đạp đổ Liên xô, đạp đổ CNXH từng bước một (trong 6 năm 1985-1991). Thế nhưng, cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản và nhân dân Liên xô mất cảnh giác, tin M. Goocbachop đến tận khi hắn cùng B. Enxin đạp Liên xô sụp đổ.
  Chúng ta hãy nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng XHCN của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân ta, bảo vệ vững chắc thành quả hòa bình, thống nhất đất nước, bảo vệ sự ổn định và đoàn kết xã hội để xây dựng và phát triển đất nước, thì mọi âm mưu, thủ đoạn chống Cộng, chống CNXH dù có tinh vi và xảo quyệt, dù có công khai trắng trợn hay ngấm ngầm thâm mđộc và xảo quyệt, cũng bị thất bại thảm hại và nhục nhã trên Tổ quốc Việt Nam.
  Thế nào, hỡi các ngài Vũ Mão, Dương Trung Quốc và Nguyễn Minh Thuyết ? Mới hôm qua còn khua môi múa mép, nay có liêm sỉ để biết nhục không ?

  Trả lờiXóa
 24. VẠCH MẶT DƯƠNG TRUNG QUỐC VÀ BÈ LŨ GOOCBACHOP-ENXIN VIỆT NAM
  Nhiều người đặc biệt phẫn nộ khi trên diễn đàn Quốc hội truyền hình cả nước, Dương Trung Quốc phịa ra cái gọi là "Văn hóa từ chức" để tấn công lật đổ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ đoạn của bọn chống Cộng là, không lật đổ được Chính quyền, thì chúng tập trung xuyên tạc, bóp méo, bôi đen, thổi phồng người đứng đầu, dùng Cộng sản lật Cộng sản, tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa...Đặc biệt hơn, tên này lồng vào chất vấn một sự xuyên tạc mà không mấy ai nhận ra: ông ta chất vấn Thủ tướng: Thủ tưỡng nghĩ sao khi có dư luận cho rằng, Thủ tướng coi trọng quyền lợi của Đảng hơn quyền lợi của Nhân dân (?). Một sự xuyên tạc bẩn thỉu của Dương Trung Quốc. 83 năm qua, Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, là nhờ Đảng đã gắn chặt quyền lợi của Tổ quốc, của Dân tộc, của Nhân dân làm quyền lợi của Đảng, (tuy 3 mà 1). Vậy mà hắn đã xảo quyệt tách quyền lợi Đảng với quyền lợi Nhân dân đối lập nhau khi chất vấn Thủ tướng. Nhưng Dương Trung Quốc chớ vội mừng. Trong Nhân dân có nhiều người xuất chúng, vạch mặt thủ đoạn và cái “Văn hóa lật đổ” của hắn. Dương Trung Quốc và bè lũ có khua môi múa mép cũng không thể qua mặt được trí tuệ của nhân dân Việt Nam. Bọn Goocbachop-Enxin Việt Nam không thể lừa bịp được Nhân dân Việt Nam !

  Trả lờiXóa
 25. @Trần Nhật Quang : xin xem lại tiểu sử ̣(đen)của Vủ Mảo hồi còn bị ra khỏi Bí Thư Thứ Nhất Trung Ương Đoàn s̃ẽ rỏ.Với mấy tay mà ra vẻ "ngon lành","nhân sỉ,chí thức" thì toàn là lọai không "cựu" thì "nguyên" ,gắng gượng chút sức tàn thôi,coi như đều thuộc loại "xong rồi".Chỉ có Dương Trung Quốc là còn đương chức (nhưng chưa chắc lần tới được "vô")Đại Biểu Quốc Hội, nhưng nhìn kỷ các chức vụ khác đều là "ngồi chơi xơi nước" ( có lẻ vì vậy mà tay này muốn "quậy")nên cũng sẽ chẳng là cái đinh gì.Cho nên,lo như ông thì cũng cần ,nhưng cũng chưa đến nỗi nào đâu.Chúc khỏe!

  Trả lờiXóa
 26. Kinh nghiệm cá nhân của mình:Cái gì chưa hỏng thì đừng sửa.Không khéo lợn lành thành lợn què.Đổi chác bây giờ đúng là rỗi hơi

  Trả lờiXóa
 27. https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/linh-tinh-post-tren-4r/duong-trung-quoc-va-hoang-huu-phuoc

  Trả lờiXóa

@ Bạn đọc: Blog này là nơi thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Nguyễn Thanh Tùng. Nếu bạn muốn trao đổi cùng tác giả, vui lòng liên hệ trang facebook: Đạo Sĩ Chăn Gà

Nếu đây là lần đầu bạn đến thăm blog, vui lòng xem Thỏa thuận sử dụng để nắm rõ về những quy định của blog trước khi gửi phản hồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để chèn hình ảnh, youtube video và các bài hát từ nhaccuatui vào nhận xét các bạn chỉ cần dán đường link vào nhận xét của mình.

emo-but-icon

Bỉ ngôn

Kênh Youtube

Nhà bên

Thư viện blog

item